PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Czym jest audyt energetyczny?
Czym jest audyt energetyczny?
06.12.2023

Czym jest audyt energetyczny?

Efektywność energetyczna jest podstawą aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) przewiduje kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania audytów energetycznych. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny zgodnie z definicją jest to systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie. 

Definicja powyższa wskazuje, że audyt poza funkcją identyfikacji potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej, dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej. 

Audyt energetyczny składa się z następujących etapów: 

 1. Identyfikacja obiektu audytu - audytor określa zakres audytu, czyli obiekt lub obiekty, które zostaną objęte analizą. 

 1. Zbieranie danych - audytor zbiera dane dotyczące zużycia energii w obiekcie, takie jak: 

 • dane ilościowe, np. ilość zużytej energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła, wody. 

 • dane jakościowe, np. charakterystyka urządzeń i instalacji zużywających energię. 

 1. Analiza danych - audytor analizuje zebrane dane w celu identyfikacji obszarów, w których można osiągnąć oszczędności energii. 

 1. Przedstawienie wyników - audytor przedstawia wyniki audytu w formie raportu, który zawiera rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej. 

Audyt energetyczny jest ważnym narzędziem, które może pomóc w poprawie efektywności energetycznej. Dzięki audytu energetycznemu można: 

 • Zidentyfikować obszary, w których można osiągnąć oszczędności energii. 

 • Określić potencjalne oszczędności energii. 

 • Wybrać optymalne rozwiązania w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 

 • Ocenić efektywność energetyczną inwestycji. 

Audyt energetyczny może być przeprowadzony dla różnych obiektów, takich jak: 

 • Budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, przemysłowe. 

 • Instalacje przemysłowe, takie jak: kotłownie, suszarnie, maszyny produkcyjne. 

 • Instalacje komunalne, takie jak: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody.