PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Obowiązkowy Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorców
Obowiązkowy Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorców
16.01.2024

Obowiązkowy Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorców

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166) nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetyczny przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia.

Duży przedsiębiorca - definicja 

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców należy uznać:   

- za mikroprzedsiębiorcę – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

- za małego przedsiębiorcę – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro   

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

- za średniego przedsiębiorcę – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 

Jakie są wymagania dotyczące audytu? 

Audyt energetyczny ma na celu: 

 • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

 • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. 

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie. 

Kto może wykonać audyt energetyczny? 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu. Stąd w przypadku, gdy audyt ten będzie przeprowadzany przez ekspertów wewnętrznych przedsiębiorstwa, nie mogą oni być bezpośrednio zaangażowani w działalność będącą przedmiotem audytu. 

Ustawa nie doprecyzowuje szczegółowych kryteriów, na podstawie których należy przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zatem pozostawia swobodę przedsiębiorcom, którzy mają elastyczność w doborze sposobu przeprowadzenia audytu energetycznego, tj. w oparciu o przepisy ustawy z 20 maja 2016 r., normy EN 16247, konkretnego standardu np. ISO 50001. 

*Wyjątki 

Zwolniony z obowiązku jest przedsiębiorca, który posiada: 

 • system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lu 

 • system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany: 

 • przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat; 

 • do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia; 

 • dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

Do kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt energetyczny? 

Audyt energetyczny powinien zostać przeprowadzony do dnia 30 września 2017 r. tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie. 

W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku, zgodnie z przepisami, kolejny należy przeprowadzić w 2021 roku. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustawy wprowadziła graniczną datę, do której przedsiębiorcy są zobligowani w danym roku do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego. Ulega skróceniu termin dla tych firm, które zlecają przeprowadzenie audytu w grudniu - w takim przypadku - zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 38 ustawy Prezesa URE należy zawiadomić o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu. 

*Dodatkowe informacje 

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi m.in. kto podlega obowiązkowemu audytowi energetycznemu na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki zamieszczono informację,  która  jest aktualizowana. Jak również na tej stronie zamieszczono informację o obowiązku sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa nałożonego ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

Podstawa prawna 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej Dz.U. 2021 poz. 2166 

https://www.gov.pl/web/klimat/audyt-energetyczny-obowiazek-duzych-przedsiebiorcow