Aktualności

PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności
Czym jest audyt energetyczny?

Czym jest audyt energetyczny?

Efektywność energetyczna jest podstawą aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) przewiduje kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania audytów energetycznych. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Czy przy najmie krótkoterminowym należy przekazać kopię świadectwa?
20.12.2023

Czy przy najmie krótkoterminowym należy przekazać kopię świadectwa?

Przepisy ustawy nie rozróżniają obowiązków w zakresie przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej, w kontekście długości zawieranej umowy najmu, wskazując jedynie jako podstawowe kryterium, sam fakt zawarcia umowy najmu. Zatem dopóki przedmiotem umowy najmu jest budynek lub jego część, niezależnie od okresu, na jaki umowa ta została zawarta, należy przekazać najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Czy w odniesieniu do budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytków, znajduje zastosowanie artykuł 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków?
20.12.2023

Czy w odniesieniu do budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytków, znajduje zastosowanie artykuł 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków?

W myśl art. 3 ust. 4 ww. ustawy z obowiązku zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zwolnione są m.in. budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jakie budynki używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej są zwolnione z obowiązku sporządzenia i przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej?
18.12.2023

Jakie budynki używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej są zwolnione z obowiązku sporządzenia i przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej?

W celu określenia czy mamy do czynienia z budynkiem, który można uznać za używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej przydatna może być klasyfikacja określona w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) – Kategorie obiektów budowlanych.

Czy budynki znajdujące się w strefach ochrony konserwatorskiej lub objęte wpisem obszarowym są zwolnione z obowiązku zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?
15.12.2023

Czy budynki znajdujące się w strefach ochrony konserwatorskiej lub objęte wpisem obszarowym są zwolnione z obowiązku zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Nie każdy budynek znajdujący się w strefach ochrony konserwatorskiej oraz na obszarach historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków jest zabytkiem. Należy zauważyć, że w strefie ochrony konserwatorskiej jak i na obszarze historycznego układu mogą, co do zasady być realizowane nowe inwestycje, natomiast działania konserwatorskie w ich granicach mogą polegać na usuwaniu budynków i budowli zakłócających historyczną kompozycję przestrzenną. Strefa ochrony konserwatorskiej jest obszarem technicznym, na którym wprowadza się kreślone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków, więc jako taka nie jest zabytkiem.

Obowiązkowy Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorców
08.12.2023

Obowiązkowy Audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorców

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166) nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetyczny przedsiębiorstwa lub zlecania jego przeprowadzenia.

Czym jest audyt energetyczny?
06.12.2023

Czym jest audyt energetyczny?

Efektywność energetyczna jest podstawą aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) przewiduje kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania audytów energetycznych. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Co jeśli podczas podpisywania aktu notarialnego sprzedający nie ma certyfikatu energetycznego?

Co jeśli podczas podpisywania aktu notarialnego sprzedający nie ma certyfikatu energetycznego?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku - wymogiem koniecznym przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej staje się wymaganym dokumentem w chwili, gdy budynek, część budynku lub lokal jest przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu.

Ile kosztuje zrobienie świadectwa energetycznego?

Ile kosztuje zrobienie świadectwa energetycznego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku lub części budynku. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich budynków, które są przedmiotem obrotu gospodarczego, a więc są sprzedawane lub wynajmowane