PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Co jeśli podczas podpisywania aktu notarialnego sprzedający nie ma certyfikatu energetycznego?
Co jeśli podczas podpisywania aktu notarialnego sprzedający nie ma certyfikatu energetycznego?

Co jeśli podczas podpisywania aktu notarialnego sprzedający nie ma certyfikatu energetycznego?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku - wymogiem koniecznym przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej staje się wymaganym dokumentem w chwili, gdy budynek, część budynku lub lokal jest przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu.

Jeśli sprzedający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla sprzedawanej/ wynajmowanej nieruchomości zapis taki znajdzie się w akcie notarialnym. 

Notariusz odnotuje bowiem w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej, natomiast w przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa, notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, orzekanie w sprawach, związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej, następować będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124). W związku z powyższym to ten akt prawny będzie podstawą, dla egzekucji obowiązków związanych ze sporządzaniem i przekazywaniem świadectw charakterystyki energetycznej. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1124), oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast w myśl § 3 tego artykułu organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania, w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie. 

W sprawach o wykroczenia w I instancji orzeka sąd rejonowy. 

Reasumując kary nakładał będzie sąd na wniosek osoby, która świadectwa nie otrzymała.