PrzyjaznyAudyt.pl Aktualności Czy jest wymagane świadectwo przy zakupie miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej?
Czy jest wymagane świadectwo przy zakupie miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej?

Czy jest wymagane świadectwo przy zakupie miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej?

Certyfikat charakterystyki energetycznej jest obowiązkowy w przypadku: - zbycia budynku na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; - wynajmu budynku lub lokalu; - uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli budynek jest nowo budowany lub przebudowywany.

Rozpatrując kwestię, czy zachodzi obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy mamy do czynienia z budynkiem lub częścią budynku w rozumieniu ustawy. 

W przypadku nieruchomości niebędącymi budynkiem lub częścią budynku, świadectwa charakterystyki energetycznej nie sporządza się. Miejsce postojowe w garażu podziemnym nie stanowi części budynku, którą w ustawie zdefiniowano jako zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku. 

Ciężko jednoznacznie ocenić konkretną sytuację, nie mając pełnego obrazu i pewności o intencje pytającego. W przestrzeni publicznej funkcjonuje ogólne hasło „garaż podziemny”. I jednocześnie, poprzez to hasło, pytający rozumieją zarówno miejsca parkingowe (których jedynym wydzieleniem z przestrzeni jest linia namalowana farbą na posadzce hali garażowej), indywidualne garaże wydzielone z przestrzeni podziemnej hali garażowej ścianami ażurowymi lub ścianami pełnymi, indywidualne garaże, które choć znajdują się w podziemnej części budynku, to posiadają każdy z nich indywidualny wjazd z zewnątrz budynku i stanowią oddzielne pomieszczenie. Te części budynków bywają ogrzewane lub nawet klimatyzowane, posiadają oświetlenie (lub nie). Dlatego też, w rozpatrywanej sytuacji należy ustalić stan faktyczny i ustalić podejście indywidualne. 

Dla miejsca parkingowego wyznaczonego namalowaną linią w garażu podziemnym nie sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej (nie spełnia definicji części budynku określonej w ustawie), ale zgodzić należy się, że występują różne budynki, różne są rozwiązania techniczno-instalacyjne. Takie wątpliwości mogą pomóc rozstrzygnąć m.in. osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, będąc najbliżej ocenianego budynku, mając wgląd w jego dokumentację techniczną i stan faktyczny. 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W praktyce, notariusze wymagają okazania świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży miejsca parkingowego w wielostanowiskowej hali garażowej. Zgodnie z przepisami, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla części budynku, czyli również dla miejsca parkingowego. Jednakże, przepisy nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie "części budynku" w odniesieniu do miejsc parkingowych. 

W celu doprecyzowania przepisów w tym zakresie, Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W ramach tych prac, rozważane jest wprowadzenie definicji "części budynku", która będzie uwzględniała miejsca parkingowe. 

Do czasu wprowadzenia zmian prawnych, właściciele miejsc parkingowych w wielostanowiskowych halach garażowych mogą spotkać się z wymaganiem przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej przez notariuszy. 

Źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej